Algemene Voorwaarden

Maatschappelijk Verantwoord Zorg

Algemene Voorwaarden

Als u bij MVZ in zorg komt, sluiten wij een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met u af. Ook
geeft u hiermee aan in te stemmen met de algemene voorwaarden. Afhankelijk van de soort zorg die
u ontvang is er nog een aanvullende module gekoppeld aan de zorg- en
dienstverleningsovereenkomst. In de voorwaarden wordt aangegeven wat de cliënt en
zorgorganisatie van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse
verantwoordelijkheden.

Toepasselijkheid:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en de zorgaanbieder
gesloten overeenkomst met betrekking tot zorg zonder verblijf.
2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.
Bekendmaking algemene voorwaarden :
1. De zorgaanbieder overhandigt de algemene voorwaarden aan de cliënt voorafgaand aan of bij de
totstandkoming van de overeenkomst.
2. Op verzoek van de cliënt licht de zorgaanbieder de algemene voorwaarden mondeling toe.
Afwijking van de algemene voorwaarden
De zorgaanbieder kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is
overeengekomen met de cliënt en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen schriftelijk
te zijn overeengekomen.

Duidelijke informatie

1. Steeds als de zorgaanbieder de cliënt informatie verschaft, doet hij dit op een voor de cliënt
geschikt niveau en vergewist hij zich ervan dat de cliënt de informatie heeft begrepen.
2. Als de zorgaanbieder de informatie elektronisch verschaft, vergewist hij zich ervan of de cliënt
deze informatie kan ontvangen.
3. Indien het belang van de cliënt dit vereist, dient de zorgaanbieder de betreffende informatie te
verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt.

Bevoegdheden van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene
voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is
gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging door de cliënt.
Totstandkoming overeenkomst:
1. De zorgaanbieder doet op basis van de intake een aanbod aan de cliënt waarin de te leveren zorg
en alle te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod van de zorgaanbieder aanvaardt.
Ter bevestiging hiervan ondertekenen de zorgaanbieder en de cliënt de overeenkomst.
3. De overeenkomst bevat in ieder geval:
1e. een verwijzing naar de geïndiceerde zorg;
2e. een bepaling dat het op te stellen zorgleefplan onderdeel uitmaakt van de overeenkomst;
3e. een beschrijving van de diensten waar de cliënt gebruik van wil maken met een specificatie van
de kosten die voor rekening van de cliënt komen;
4e. een beschrijving van de overeengekomen aanvullende zorg die voor rekening van de cliënt komt
en een specificatie van de kosten;
5e. een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de cliënt voor verplichte
meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en controles zoals verlangd wordt bij contractering
van zorgverzekeraars in overeenstemming met de geldende regels;

Betaling

1. De cliënt is de zorgaanbieder de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen
zorg en diensten voor zover deze niet op grond van de AWBZ, de WMO of de ZVW rechtstreeks door
het zorgkantoor, de gemeente respectievelijk de zorgverzekeraar worden betaald aan de
zorgverlener.
2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van zorg en diensten stuurt de zorgaanbieder een
duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënt.
3. De zorgaanbieder stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en
geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de
zorgaanbieder gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf
het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De
incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.

Kosten

Op basis van het zorgcontract tussen MVZ Thuiszorg en de cliënt worden de zorguren gedeclareerd.
Het zorgcontract heeft als uitvalsbasis de indicatie van de indicatiesteller. Een indicatie geeft altijd
aan hoeveel uur er per dag of per week geleverd moet worden. Aan de hand hiervan wordt de zorg
gerealiseerd en kan MVZ Thuiszorg die gerealiseerde uren declareren bij de betreffende instantie.
Soms worden er afwijkende afspraken gemaakt tussen cliënt en MVZ Thuiszorg. Die afspraken
worden (tijdelijk) gevolgd.
Voor zorgverlening o.b.v. pgb betaalt u een ‘eigen bijdrage thuiszorg’ die geïnd wordt door het
Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze rekening ontvangt u één keer per vier weken. Over de
hoogte van deze eigen bijdrage kunt u meer informatie krijgen bij het CAK. Kosteloos te bereiken via
telefoonnummer 0800-1925.
U kunt ook zonder een indicatie zorgverlening krijgen. In deze situatie geldt uiteraard dat u zelf de
kosten draagt, gebaseerd op de hiervoor geldende tarieven.

Beëindiging overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt:
a. door overlijden van de cliënt;
b. bij wederzijds goedvinden;
c. na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de cliënt of de zorgaanbieder.
d. van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;
e. ingeval van ontbinding door de rechter.
Informatie bij beëindiging:
Bij beëindiging van de overeenkomst vindt er gesprek plaats tussen de cliënt en een hiertoe
bevoegde, door de zorgaanbieder aangewezen functionaris waarbij de voor de nazorg noodzakelijke
instructies aan de orde komen.
Dit gesprek omvat in ieder geval:
– aan welke instantie/zorgverlener door de zorgaanbieder informatie wordt gegeven en welke
informatie dit betreft.
– informatie over afspraken die de zorgaanbieder met derden heeft gemaakt met betrekking tot de
nazorg. Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven.

Klachten

Wat kunt u doen met een klacht over ons?
Wij hebben een klachtenregeling die u kunt raadplegen op onze website of in een folder. Daarin staat
waar u uw klacht kunt indienen en hoe uw klacht bij ons wordt behandeld. Als u dat wilt kunt u deze
regeling ook van ons op papier krijgen. Wij hebben een functionaris aangesteld die u helpt om samen
met ons een oplossing te vinden als u niet tevreden bent over ons.
Deze functionaris is gratis voor u en kan u ook adviseren over verschillende andere instanties waar u
terecht kunt met uw klacht. Ook als deze functionaris bij ons in dienst is, kan deze volledig
onafhankelijk te werk gaan. (dit is de klachtenportaal)
Zie ons klachtenreglement voor ons klachtenformulier om een klacht in te dienen,

Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld

Als uw klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u een geschil aanhangig maken op
de website van de Geschillencommissie www.degeschillencommissiezorg.nl.

Geschillen:

Welke procedure geldt er bij een geschil?
Een geschil kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie.
Een geschil wordt in principe afgedaan door de Geschillencommissie en alleen in
uitzonderingssituaties kan het geschil daarna nog aan de rechter worden voorgelegd.

Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet binnen 12 maanden na de datum waarop u uw klacht bij ons indiende, het geschil indienen
bij de Geschillencommissie.

Gelden er voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of
niet binnen de termijn (6 weken, eventueel te verlengen tot 10 weken) is behandeld, dan kunt u het
geschil voorleggen aan de Geschillencommissie opvang.