Gedragscode

Maatschappelijk Verantwoord Zorg

Gedragscode

De instelling stelt de volgende eisen aan het gedrag van medewerkers, cliënten en bezoekers:

• Mensen bejegenen elkaar op een respectvolle manier en houden rekening met elkaar. De instelling
tolereert geen enkele vorm van agressie, geweld en bedreiging of het nu gaat om schelden,
schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook.
• Mensen hebben respect voor elkaars levensbeschouwing, waarden en normen. Discriminatie, in
woorden of daden, wordt niet geaccepteerd.
• Seksuele intimidatie in woorden, gebaren of een fysieke uiting daarvan, wordt niet geaccepteerd.
Wat daarbij voor de een onschuldig lijkt, kan voor een ander intimiderend zijn.
• Het gebruik van drugs is niet toegestaan.
• Misbruik van alcohol is verboden.
• Medewerkers, cliënten en bezoekers respecteren elkaars eigendommen en gaan zorgvuldig met
eigendommen van anderen om.
Alle medewerkers, cliënten en bezoekers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag in
welke vorm dan ook, zijn verplicht dit te melden bij de begeleid(st)er of de directie.

Op overtreding van de gedragscode staan sancties

1. Bij lichte overtredingen of de eerste keer dat bepaald gedrag voorkomt komt er een formele
waarschuwing door de directie.
2. Indien deze waarschuwing niet voldoende is om het gedrag te corrigeren zal bij herhaling of bij
zwaardere vergrijpen een schriftelijke waarschuwing of berisping volgen, door of namens de directie.
3. Bij herhaaldelijke overtredingen, zware overtredingen, overplaatsing van cliënten of ontslag van
cliënten volgt ontzegging van toegang tot MVZ Thuiszorg. Voor bezoekers volgen er
arbeidsrechtelijke maatregelen conform de wetgeving en voor de medewerkers conform de cao. Ook
kan, waar dat van toepassing is, er aangifte bij de politie worden gedaan.